Loader70

TEMA: DIE SONDEVAL 2

SKRIFLESING: GENESIS 3:1-24

TEKS: GENESIS 3:9

TOE ROEP DIE HERE GOD NA DIE MENS EN SÊ VIR HOM: WAAR IS JY?

VAN DAARDIE DAG AF IS DIE STEM VAN GOD AGTER DIE MENS WAT ROEP

“WAAR IS JY”

ONS VORIGE BOODSKAP GEE DIE REDE WAAROM DIE MENS VIR GOD

WEGKRUIP, EN GOD DIE MENS MOET ROEP TOT BEKERING.

GENESIS 3:1-8 HANDEL OOR DIE MENS WAT IN SONDE VAL, EN HOE DIE

DUIWEL TE WERK GAAN.

DIE LISTIGHEID VAN DIE SLANG DEUR OP DIE INTELLEK VAN DIE VROU TE

KONSENTREER. DEUR IN GESPREK MET HAAR TE GAAN OOR DIT WAT GOD

GESE HET HULLE MAG EN NIE MAG DOEN NIE.

TOE DIE VROU NEEM VAN DIT WAT SY NIE MAG NEEM NIE, HET SY OP HAAR

MAN SE EMOSIES GESPEEL EN HY HET GENEEM EN GEEET OM SOOS SY TE

WORD, ANDERS MOES SY UIT DIE TUIN EN DAN VERLOOR HY HAAR.

GENESIS 3:6

TOE SIEN DIE VROU DAT DIE BOOM GOED WAS OM VAN TE EET EN DAT HY ‘N

LUS WAS VIR DIE OË, JA, ‘N BOOM WAT ‘N MENS KAN BEGEER OM VERSTAND

TE VERKRY; EN SY NEEM VAN SY VRUGTE EN EET EN GEE OOK AAN HAAR MAN

BY HAAR, EN HY HET GEËET.

OM TE GENIET, OM TE BESIT EN OM TE WEES.

HULLE HET EEN OOMBLIK GENIET, BESIT EN GEWORD WAT GOD GEWAARSKU

HET.

DIE BEGEERLIKHEID VAN DIE OE, DIE BEGEERLIKHEID VAN DIE VLEES EN DIE

GROOTSHEID VAN DIE LEWE IS TOT VANDAG DIE STRATEGIE VAN DIE OU

SLANG.

NET SOOS MET DAWID EN BATSEBA SE HARTSEER EINDE.

DIE MENS HET GEVAL MAAR VANAF :9 LEES ONS VAN DIE MENS SE TOEKOMS.

DIT WAS NIE MEER SOOS IN DIE TUIN VAN EDEN NIE.

GOD IS HEILIG, LIEFDEVOL, GETROU EN REGVERDIG.

1. DIE GENADIGE ROEPSTEM VAN GOD :9

GENESIS 3:9

TOE ROEP DIE HERE GOD NA DIE MENS EN SÊ VIR HOM: WAAR IS JY?

DIE TOESTAND VAN DIE MENS VAN DIE OOMBLIK AF TOE ADAM SONDIG TOT

VANDAG.

SO SOEK GOD DIE MENS DEUR SY GROOT GENADE TOT VANDAG, DEUR HOM

WANT DIE SEUN VAN DIE MENS HET GEKOM OM TE SOEK EN TE RED WAT

TE ROEP TOT BEKERING.

LUKAS 19:10

VERLORE WAS.

DIE MENS WORD GEBORE MET SY RUG NA GOD GEKEER.

DAAROM KOM HIERDIE ROEPSTEM VAN GOD NA DIE MENS, OMDAT NIEMAND

GOD SOEK NIE.

ROMEINE 3:10-12

SOOS GESKRYWE IS: DAAR IS NIEMAND REGVERDIG NIE, SELFS NIE EEN

NIE. DAAR IS NIEMAND WAT VERSTANDIG IS NIE, DAAR IS NIEMAND WAT

GOD SOEK NIE. HULLE HET ALMAL AFGEWYK, SAAM HET HULLE ONTAARD.

NIEMAND WAT GOED DOEN NIE, SELFS NIE EEN NIE.

WAT WAS DIE REAKSIE VAN ADAM GEWEES?

2. DIE REAKSIE VAN DIE MENS :10

HY PROBEER VERDUIDELIK:

GENESIS 3:10

EN HY ANTWOORD: EK HET U GERUIS GEHOOR IN DIE TUIN EN GEVREES,

WANT EK IS NAAK; DAAROM HET EK MY VERBERG.

HY HET GEHOOR, GEVREES EN HOMSELF VERBERG.

IS DIT DIESELFDE MENS AS IN GENESIS 2?

TOT VANDAG IS DIT VIR DIE MENS MOEILIK OM REGUIT BELYDENIS TE DOEN

VAN SY TOESTAND.

HY PROBEER HOMSELF REGVERDIG:

GENESIS 3:11,12

GOD DRAAI EGTER NIE DOEKIES OM NIE IN 3:11

EN HY SÊ: WIE HET JOU TE KENNE GEGEE DAT JY NAAK IS? HET JY GEËET VAN

DIE BOOM WAARVAN EK JOU BEVEEL HET OM NIE TE EET NIE?

DIE HERE WIL HE ADAM MOET ERKEN.

IS DIT DAN SO MOEILIK OM TE ERKEN?

MAAR WAT DOEN ADAM? :12

EN DIE MENS ANTWOORD: DIE VROU WAT U GEGEE HET OM BY MY TE WEES,

SY HET MY VAN DIE BOOM GEGEE, EN EK HET GEËET.

a) DIE VROU WAT U MY GEGEE HET – GOD SE SKULD

b) SY HET VIR MY GEGEE – DIE VROU SE SKULD

HY VERGEET NOU VAN DIE “WOW”

GENESIS 2:23

TOE SÊ DIE MENS: DIT IS NOU EINDELIK BEEN VAN MY GEBEENTE EN VLEES

VAN MY VLEES. SY SAL MANNIN GENOEM WORD, WANT SY IS UIT DIE MAN

GENEEM.

c) EN EK HET GEEET – EK ERKEN

DIE VROU VOLG DIE MAN SE VOORBEELD:

KYK HOE VINNIG LEER MENSE SONDE AAN, EN HOE VRYF DIT AF OP ANDER

MENSE.

GENESIS 3:13

DAAROP SÊ DIE HERE GOD AAN DIE VROU: WAT HET JY NOU GEDOEN? EN DIE

VROU ANTWOORD: DIE SLANG HET MY BEDRIEG, EN EK HET GEËET.

a) DIE SLANG HET MY BEDRIEG

b) EN EK HET GEEET.

SY ERKEN NIKS DAARVAN DAT SY HAAR MAN VERLEI HET OM OOK TE EET NIE.

SO SOEK MENSE VERSKONINGS TOT VANDAG TOE NOG.

DIT ALLES IS DIE LIEFDEVOLLE EN GENADIGE ROEPSTEM VAN GOD.

MAAR DIT ALLES KAN NIE NET SO LAAT STAAN WORD.

3. DIE REGVERDIGHEID VAN GOD

DRIE PARTYE BETROKKE HIER.

a) TEENOOR DIE SLANG

GENESIS 3:14,15

:14 TOE SÊ DIE HERE GOD AAN DIE SLANG: OMDAT JY DIT GEDOEN HET, IS JY

VERVLOEK ONDER AL DIE VEE EN AL DIE DIERE VAN DIE VELD. OP JOU BUIK

MOET JY SEIL, EN STOF MOET JY EET AL DIE DAE VAN JOU LEWE.

DIE HERE GAAN NIE IN N WOORDEWISSELING MET DIE DUIWEL NIE.

DIT IS NIE RAADSAAM OM MET DIE DUIWEL TE PRAAT.

TOT VANDAG IS DIE SLANG NIE EEN VAN DIE BESTE TROETELDIERE NIE.

TOT VANDAG IS HY VERNEDER OM IN DIE STOF ROND TE KRUL.

VANDAG WEET DIE DUIWEL HY IS VERSLAAN.

GENESIS 3:6

EN EK SAL VYANDSKAP STEL TUSSEN JOU EN DIE VROU, EN TUSSEN JOU SAAD

EN HAAR SAAD. HY SAL JOU DIE KOP VERMORSEL, EN JY SAL HOM IN DIE

HAKSKEEN BYT.

HIERDIE AARDE IS SO KLEIN TEENOOR DIE HELE SKEPPING VAN GOD, MAAR DIE

GROOTSTE GEBEURTENISSE HET HIER PLAASGEVIND.

HIERDIE WAS DIE SATAN SE NEKSLAG NA SY POGING MET DIE MENS OM GOD

IN DIE HANDE TE KRY.

b) TEENOOR DIE VROU

GENESIS 3:16

AAN DIE VROU HET HY GESÊ: EK SAL GROOTLIKS VERMEERDER JOU MOEITE EN

JOU SWANGERSKAP; MET SMART SAL JY KINDERS BAAR; EN NA JOU MAN SAL

JOU BEGEERTE WEES, EN HY SAL OOR JOU HEERS.

SONDER DIE SONDEVAL SOU DIT SOVEEL ANDERS WEES.

ELKE GEBOORTEPYN ROEP TERUG NA GENESIS 3

ELKE REBELLIE VAN DIE VROU WAT NIE DAARVAN HOU DAT DIE MAN OOR

HAAR HEERS NIE, ROEP DIE GEBEURE WEER NA VORE.

c) TEENOOR DIE MAN

WEEREENS BAIE MEER AS DIE VROU

GENESIS 3:17-19

EN AAN DIE MENS HET HY GESÊ: OMDAT JY GELUISTER HET NA DIE STEM VAN

JOU VROU EN VAN DIE BOOM GEËET HET WAARVAN EK JOU BEVEEL HET OM

NIE TE EET NIE—VERVLOEK IS DIE AARDE OM JOU ONTWIL; MET MOEITE SAL

JY DAARVAN EET AL DIE DAE VAN JOU LEWE. OOK SAL DIT VIR JOU DORINGS

EN DISTELS VOORTBRING; EN JY SAL DIE PLANTE VAN DIE VELD EET. IN DIE

SWEET VAN JOU AANGESIG SAL JY BROOD EET TOTDAT JY TERUGKEER NA DIE

AARDE, WANT DAARUIT IS JY GENEEM. WANT STOF IS JY, EN TOT STOF SAL JY

TERUGKEER.

ELKE DORING WAARIN JY TRAP, ELKE DAG SE HARDE WERK EN ELKE

BEGRAFNIS HERROEP DIE GEBEURE.

 AL WORD DIE KIS UIT DIE BESTE HOUT GEMAAK MET SILWER OF GOUE

HANDVATSELS EN BLOMME OP DIT

“MAAR GOD” IS GENADIG EN LIEFDEVOL.

4. DIE REDDING VAN DIE MENS :20-24

GOD KOM TOT DIE MENS SE GENADIGE REDDING.

EN DIE MENS HET SY VROU EVA GENOEM, OMDAT SY MOEDER GEWORD HET

a) SY BELYDENIS

GENESIS 3:20

VAN ALLES WAT LEWE.

HY WEET DAT DAAR UIT DIE VROU N REDDER GEBORE SAL WORD, EN NIE UIT

DIE MAN.

GENESIS 3:6

EN EK SAL VYANDSKAP STEL TUSSEN JOU EN DIE VROU, EN TUSSEN JOU SAAD

EN HAAR SAAD. HY SAL JOU DIE KOP VERMORSEL, EN JY SAL HOM IN DIE

HAKSKEEN BYT.

DIE MOEDERBELOFTE.

(HIERDIE IS MY TOETS MET ENIGE KOMMENTAAR OF DIT FUNDAMENTEEL IS,

WAT SY HY OOR DIE MOEDERBELOFTE? VERWYS DIT NA CHRISTUS?)

b) SY REDDING

WAT HET GOD GEDOEN OM DIE MENS TE RED UIT HIERDIE DILEMMA?

EN DIE HERE GOD HET VIR DIE MENS EN SY VROU ROKKE VAN VEL GEMAAK EN

GENESIS 3:21

HULLE DIT AANGETREK.

TRAUMATIESE GEBEURE WAT HOM AFSPEEL.

VIR DIE EERSTE KEER SIEN HULLE BLOED TOE DIE BOKKIE GESLAG WORD.

DIE ONSKULDIGE DIER WAT NIE EERS DEUR DIE LEEU GEJAG WORD NIE, WORD

WREED DOOD GEMAAK.

WAAROM IS DIT NODIG?

HEBREERS 9:22

EN BYNA ALLES WORD MET BLOED GEREINIG VOLGENS DIE WET, EN SONDER

BLOEDVERGIETING VIND DAAR GEEN VERGIFNIS PLAAS NIE.

EFESIERS 1:7

IN HOM HET ONS DIE VERLOSSING DEUR SY BLOED, DIE VERGIFNIS VAN DIE

MISDADE NA DIE RYKDOM VAN SY GENADE,

c) SY BEWARING

ADAM EN EVA KON NIE VIR EWIG NOU IN DIE TUIN VAN EDEN BLY NIE.

GENESIS 3:22-24

TOE SÊ DIE HERE GOD: NOU HET DIE MENS GEWORD SOOS EEN VAN ONS

DEUR GOED EN KWAAD TE KEN. AS HY NOU MAAR NIE SY HAND UITSTEEK

EN OOK VAN DIE BOOM VAN DIE LEWE NEEM EN EET EN LEWE IN EWIGHEID

NIE! TOE STUUR DIE HERE GOD HOM WEG UIT DIE TUIN VAN EDEN OM DIE

GROND TE BEWERK WAARUIT HY GENEEM IS. SO HET HY DAN DIE MENS

WEGGEDRYWE EN GÉRUBS AAN DIE OOSTEKANT VAN DIE TUIN VAN EDEN

LAAT WOON, MET DIE SWAARD WAT VLAM EN FLIKKER, OM DIE TOEGANG

TOT DIE BOOM VAN DIE LEWE TE BEWAAK.

SO HET DIT GEBLY TOT BY DIE SONDVLOED VIR HONDERDE JARE.

DIE VLAMMENDE SWAARD VAN GOD, N SIMBOOL VIR ADAM EN EVA VAN GOD

SE TOORN OOR SONDE.

OM NA DIE VOLLEDIGE BOODSKAP TE LUISTER:

DS JOHAN BOTHA PREKE