Loader70

TEMA: DIE OPSTANDING VAN DIE LIGGAAM (ARTIKEL 11)

SKRIF 1 KOR.15;29-58

HOE SAL ONS DIE DOOD VAN GELIEFDES VERWERK SONDER DIE HOOP VAN N OPSTANDING?

DIE OPSTANDING WAS DEUR DIE EEUE HEEN EEN GROOT TWISPUNT EN RAAISEL GEWEES. – FARISEERS EN SADDUSEERS

DIE GEMEENTE KOM UIT VERSKILLENDE AGTERGROND

PAULUS ONDERRIG DIE GEMEENTE OOR DIE OPSTANDING

DIE HELE BASIS VAN ONS GELOOF STAAN OF VAL OP DIE  LEER AANGAANDE DIE OPSTANDING

DAAROM DAT DIT DEEL IS VAN DIE TWAALF ARTIKELS WAT ONS BELY AS ONS SE  IN ARTIKEL ELF “EK GLO AAN DIE OPSTANDING VAN DIE LIGGAAM”

WAT BEDOEL ONS AS ONS DIT BELY?

DAAR IS VRAE WAT ONS VANDAG NIE KAN ANTWOORD MAAR EENDAG SAL VERSTAAN TERWYL:

PAULUS ANTWOORD N PAAR VRAE RONDOM DIE OPSTANDING IN HFST 15

1.     HOE WEET ONS DAAR IS N OPSTANDING?

2.     WANNEER VIND DIT PLAAS?

3.     WAAROM IS DAAR N OPSTANDING?

4.     WAT VIND PLAAS BY DIE OPSTANDING?

KOM ONS KYK HOE VERSTERK DIT ONS GELOOF AS ONS NA HIERDIE ARTIKEL KYK.

1)  HOE WEET ONS DAAR IS N OPSTANDING? :1-11

DIE ANTWOORD HIEROP IS VAN KARDINALE BELANG. PAULUS GEE DRIE BEWYSE DAT JESUS OPGESTAAN HET OM TE BEVESTIG DAT DAAR OOK VIR ONS N OPSTANDING IS.

a)    HULLE REDDING IS N BEWYS JESUS HET OPGESTAAN :1,2

1 KORINTHIERS 15:1,2

 BROEDERS, EK MAAK JULLE DIE EVANGELIE BEKEND WAT EK AAN JULLE VERKONDIG HET, WAT JULLE OOK AANGENEEM HET, WAARIN JULLE OOK STAAN, WAARDEUR JULLE OOK GERED WORD AS JULLE DAARAAN VASHOU OP DIE WYSE WAAROP EK DIT AAN JULLE VERKONDIG HET, OF JULLE MOET TEVERGEEFS GEGLO HET.

 

PAULUS HET NIE N DOOIE JESUS AAN HULLE VERKONDIG

AS HY NIE OPGESTAAN HET NIE, HET HY GEEN BLYE BOODSKAP, KON NIEMAND GERED WORD, EN KON ONS OOK NIE GLO AAN ONS OPSTANDING NIE.

EK BOU OP SAND AS EK DIE OPSTANDING BEVRAAGTEKEN

·         

b)    DIE O.T BEVESTIG DIT :3,4

1 KORINTHIERS 15:3,4

WANT IN DIE EERSTE PLEK HET EK AAN JULLE OORGELEWER WAT EK OOK ONTVANG HET, DAT CHRISTUS VIR ONS SONDES GESTERF HET VOLGENS DIE SKRIFTE; EN DAT HY BEGRAWE IS, EN DAT HY OP DIE DERDE DAG OPGEWEK IS VOLGENS DIE SKRIFTE;

 

ONTHOU, HULLE HET NIE DIE N.T GEHAD NIE, MAAR HULLE HET GEWEET DIE OT HET GROOT GESAG

“… VOLGENS DIE SKRIFTE …” REEDS IN DIE O.T TE VIND

DAT HY SAL STERF – JES 53,  BEGRAWE SAL WORD JES.53;9,  EN HULLE HET HOM SY GRAF BY DIE GODDELOSE GEGEE; EN BY ‘N RYKE WAS HY IN SY DOOD, OMDAT HY GEEN ONREG GEDOEN HET NIE EN GEEN BEDROG IN SY MOND GEWEES HET NIE.

 

OOK DAT HY SAL OPSTAAN – PS.16:8-10

·         

c)     JESUS SE VERSKYNING AAN MENSE :5-11

HY HET AAN GENOEG VERSKYN AS BEWYS DAT DAAR N OPSTANDING IS.

AS EK KAN GLO JESUS HET OPGESTAAN, SAL EK OOK GLO AAN DIE OPSTANDING VAN DIE WAT STERF :11-15

·         

2) WANNEER VIND DIT PLAAS?

a)    BY DIE EERSTELINGE :20,23

1 KORINTHIERS 15:20,23 

MAAR NOU, CHRISTUS IS OPGEWEK UIT DIE DODE; HY HET DIE EERSTELING GEWORD VAN DIE WAT ONTSLAAP HET. MAAR ELKEEN IN SY EIE ORDE: AS EERSTELING CHRISTUS, DAARNA DIE WAT AAN CHRISTUS BEHOORT BY SY KOMS.

 

WAT BETEKEN DIT AS DIE PRIESTER DIE EERSTELINGGERF WAAI OP HIERDIE DAG?

DIE HELE OES BEHOORT AAN DIE HERE

:23 – ONS SAL ALMAL OPSTAAN

·         

b)    ADAM AS VOORBEELD :21,22

·         

1 KORINTHIERS 15:21,22 

WANT AANGESIEN DIE DOOD DEUR ‘N MENS IS, IS DIE OPSTANDING VAN DIE DODE OOK DEUR ‘N MENS. WANT SOOS HULLE ALMAL IN ADAM STERWE, SO SAL HULLE OOK ALMAL IN CHRISTUS LEWEND GEMAAK WORD;

 

DEUR ADAM KOM DIE DOOD, DEUR CHRISTUS WORD ONS LEWEND GEMAAK

:23 “…IN SY EIE ORDE…”

DAAR IS NIE EEN GESAMENTLIKE OPSTANDING NIE

GEREDDES – 1THESS.4:13-18 - ONGERED – OP.20:11-15

·         

c)     DIE TOEKOMSTIGE KONINKRYK :24-28

·         

DIE AANBREEK VAN DIE 1000 JAAR VAN VREDE

WAT GEBEUR BY DIE OPSTANDING

·         

3) WAAROM GLO ONS AAN N OPSTANDING?

DIT GEE N TOEKOMS VERWAGTING: DAAR IS 3 DINGE WAT DIE MENS TEISTER OP AARDE – STRYD, SONDE EN STERFLIKHEID. PAULUS VERDUIDELIK DIT.

·         

a)     OORWINNING OOR STRYD :30-32

1 KORINTHIERS 15:30-32 

WAAROM IS ONS OOK ELKE UUR IN GEVAAR? EK STERF DAG VIR DAG, BROEDERS, SO WAAR AS EK OP JULLE ROEM IN CHRISTUS JESUS, ONSE HERE. AS EK IN ÉFESE OP MENSLIKE WYSE MET WILDE DIERE GEVEG HET, WATTER VOORDEEL WAS DIT VIR MY? AS DIE DODE NIE OPGEWEK WORD NIE, LAAT ONS DAN EET EN DRINK, WANT MÔRE STERF ONS!

 

WAAROM SAL EK WIL STAAN IN DIE STRYD AS DAAR GEEN OPSTANDING IS EN DIE DOOD ALLES TOT NIET MAAK NIE?

SAL EK MAAR SOOS DIERE EN BARBARE LEWE?

JESAJA 22:13 … LAAT ONS EET EN DRINK, WANT MÔRE STERF ONS.

·         

 

OF IS DAAR IETS WAT WAG NA DIE DOOD?

2 KORINTHIERS 5:10 

WANT ONS MOET ALMAL VOOR DIE REGTERSTOEL VAN CHRISTUS VERSKYN, SODAT ELKEEN KAN ONTVANG WAT HY DEUR DIE LIGGAAM VERRIG HET, VOLGENS WAT HY GEDOEN HET, OF DIT GOED IS OF KWAAD.

 

DIE OPSTANDING SE DAAR IS LOON NA DIE LEWE OP AARDE

OORWINNING OOR DIE STRYD OP AARDE

·         

b)    OORWINNING OOR SONDE :33-34

1 KORINTHIERS 15:33,34 

MOENIE DWAAL NIE; SLEGTE GESPREKKE BEDERF GOEIE SEDES. WEES NUGTER OP DIE REGTE MANIER, EN SONDIG NIE; WANT SOMMIGE HET GEEN KENNIS VAN GOD NIE. EK SÊ DIT TOT JULLE BESKAMING.

 

AS DAAR GEEN OPSTANDING IS NIE, WAAROM GOED LEWE?

KYK NA DIE KORINTHIERS SE IMORELE LEWE

“… SLEGTE GESPREKKE BEDERF GOEIE SEDES…”

“… SONDIG NIE…”

·         

VIR HULLE WAT NIE WIL GLO NIE, IS DIT BETER OM DIE OPSTANDING TE VERWERP AS OM DIE SONDIGE LEWE TE STAAK

TELKENS HET PAULUS MENSE TEEN SONDE GEWAARSKU

DAT DIE LIGGAAM N TEMPEL IS – 2KOR.6:14-

·         

WERKE VAN DIE DUISTERNIS – EF.5:6-17

·         

c)     OORWINNING OOR STERFLIKHEID :49-57

DIE HEMEL IS NIE GEBOU VIR LIGGAME VAN VLEES EN BLOED. LEES :49-57

DOOD SONDE EN WET LOOP HAND-AAN-HAND :56

1 KORINTHIERS 15:56

DIE ANGEL VAN DIE DOOD IS DIE SONDE, EN DIE KRAG VAN DIE SONDE IS DIE WET.

 

AS JESUS KOM OM ONS TE KOM HAAL?

1 JOH.3:1-3                                                                                            KYK WAT ‘N GROOT LIEFDE DIE VADER AAN ONS BEWYS HET, DAT ONS KINDERS VAN GOD GENOEM KAN WORD!

 OM HIERDIE REDE KEN DIE WÊRELD ONS NIE, OMDAT DIT HOM NIE GEKEN HET NIE. GELIEFDES, NOU IS ONS KINDERS VAN GOD, EN DIT IS NOG NIE GEOPENBAAR WAT ONS SAL WEES NIE; MAAR ONS WEET DAT ONS, AS HY VERSKYN, AAN HOM GELYK SAL WEES, OMDAT ONS HOM SAL SIEN SOOS HY IS. EN ELKEEN WAT HIERDIE HOOP OP HOM HET, REINIG HOMSELF SOOS HY REIN IS.

·         

 

NOU KOM DIE LAASTE VRAAG:

4) HOE EN WAT VIND PLAAS?

DIE EEUE OUE VRAAG VAN HOE KAN DIT WEES? PAULUS GEBRUIK 3 GEDAGTES OM TE VERDUIDELIK.

SAAD, DIE VLEES EN DIE HEMELSE LIGGAAM

a)     SAAD :35-38; 42-48

DIE SAAD STERF OM LEWE TE TOON - JOH.12:23-28

·         

DIE VRUG IS MOOIER AS DIE SAAD WAT GESTERF HET

LELIKE OU KNOLL MAAK N PRAGTIGE BLOM

DAARDIE OU LIGGAAM WAT BEGRAWE WORD DEURWEEK MET KANKER STERF IN DIE GROND OM OP TE STAAN NUUT

GEN 2:7 EN DIE HERE GOD HET DIE MENS GEFORMEER UIT DIE STOF VAN DIE AARDE EN IN SY NEUS DIE ASEM VAN DIE LEWE GEBLAAS. SO HET DAN DIE MENS ‘N LEWENDE SIEL GEWORD.

·         

 

DIE NUWE LIGGAAM IS NIE VAN STOF GEMAAK WAT KAN VERGAAN NIE.

BY DIE OPSTANDING WORD HERSTEL WAT VERLOOR IS BY DIE SONDEVAL.

ONS SAL DEEL HE AAN SY HEERLIKHEID

DAAROM MOET ONS WEERGEBORE WORD.

DIE GEESTELIKE GEBOORTE GEE STATUS TOT VERANDERING

DIE EERSTE GEBOORTE WORD DEUR GOD VERWERP

KAIN EN ABEL? ISMAEL EN ISAK, JAKOB, ESAU?

HULLE WAT HOOP OP DIE EERSTE GEBOORTE SAL VERDERF SIEN

·         

b)    DIE VLEES :39

1 KORINTHIERS 15:39

ALLE VLEES IS NIE DIESELFDE VLEES NIE, MAAR DIE VLEES VAN MENSE IS ANDERS AS DIE VLEES VAN VEE, EN DIÉ VAN VISSE ANDERS AS DIÉ VAN VOËLS.

 

WIE HET DIE MENS EN VERSKILLENDE DIERE GEMAAK?

WAT WIL DIE WOORD HIERDEUR SE? LEES :40 – DIE HERE SE NIE DIERE GAAN OOK HEMEL TOE

1 KORINTHIERS 15:40

EN DAAR IS HEMELSE LIGGAME EN AARDSE LIGGAME; MAAR DIE HEERLIKHEID VAN DIE HEMELSE IS ANDERS AS DIÉ VAN DIE AARDSE.

 

WAT WIL HY DEUR DIT VIR ONS LEER

AS HY VERSKILLENDE TIPE VAN LEWE KAN SKEP KAN HY MOS N STERFLIKE LIGGAAM OOK SKEP

HY SKEP N HEMELSE LIGGAAM

c)     HEMELSE LIGGAAM :40,41

1 KORINTHIERS 15:40,41 

EN DAAR IS HEMELSE LIGGAME EN AARDSE LIGGAME; MAAR DIE HEERLIKHEID VAN DIE HEMELSE IS ANDERS AS DIÉ VAN DIE AARDSE. ANDERS IS DIE HEERLIKHEID VAN DIE SON EN ANDERS DIE HEERLIKHEID VAN DIE MAAN EN ANDERS DIE HEERLIKHEID VAN DIE STERRE; WANT DIE EEN STER VERSKIL IN HEERLIKHEID VAN DIE ANDER STER.

DAAR IS NIE NET AARDSE LIGGAME, MAAR OOK HEMELSE

ALMAL SAL NIE DIESELFDE WEES NIE – SOOS STERRE

VERSEKER BEANTWOORD DIT NIE AL DIE VRAE NIE

DOEL WAS OOK NIE OM DIT TE DOEN NIE

WAT HET ONS GELEER OM ONS TE BEMOEDIG?

1) DAAR IS N OPSTANDING; 2)DIT VIND PLAAS BY 2 GELEENTHEDE; 3)OM TE OORWIN OOR STRYD,SONDE EN STERFLIKE; 4) ONSTERFLIKE LIGGAAM

WAT ONS GELIEFDES BETREF WAT ONS VOORUIT GEGAAN HET, HULLE IS VEILIG UIT HUL STERFLIKE LIGGAAM WEGGERUK.

SOOS DIE KORINGKORREL WORD DIT BEGRAWE- DIE LELIKE OU LIGGAAM SOOS N BLOM SE BOL. ONOOGLIK

HIERDIE BOODSKAP HET EEN VAN TWEE TEIKENS

1) HOOP VIR DIE WAT GERED IS; 2)WAARSKUWING VIR DIE WAT ONGERED IS

BY WATTER OPSTANDING GAAN JY IN DIE RY STAAN?

WEET DIT, AS JY DIE EERSTE EEN MIS, STAAN JY NA DIE 1000 JAAR VAN VREDE VOOR DIE WITTROON