Loader70

TEKSPREEK: DS JOHAN BOTHA

26/05/2013 PRETORIA OOS

TEMA: EK GLO AAN N HEILIGE, ALGEMENE, CHRISTELIKE KERK, DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES.

ARTIKEL 9

SKRIFLESING: HANDELINGE 2:1-13; 37-47

TEKS: HANDELINGE 2:47

TERWYL HULLE GOD GEPRYS HET EN IN GUNS WAS BY DIE HELE VOLK. EN DIE HERE HET DAAGLIKS BY DIE GEMEENTE GEVOEG DIE WAT GERED IS.

 

ONS KAN BAIE PRAAT EN PREEK OOR DIE KERK, MAAR LAAT ONS EERDER KERK WEES SOOS DIE HERE DIT VERLANG VAN ONS.

 

WAT WAS DIE WAARDE VAN ONS BELYDENIS VAN GELOOF DEUR DIE JARE? ELKE TURK, SKURK, HONGAAR EN BARBAAR GLO VANDAG NET WAT HY WIL, EN IS VERDRAAGSAAM TEENOOR ALLES WAT ALMAL GLO, BEHALWE DIE HEILIGE WAARHEID UIT DIE WOORD. WAAG DIT OM DIE WAARHEID TE VERKONDIG EN DIE VALSE TE OPENBAAR. WAAG DIT VANDAG OM VALSE PROFETE AAN TE VAT, DAN IS JY LIEFDELOOS EN BRING VERDEELDHEID.

GAAN TIK TODD BENTLEY, JOEL OLSTEEN, JOSEPH PRINCE OP GOOGLE EN SIEN VIR JOUSELF WAT SPRING UIT DIT. PASOP!!

WAT BELY ONS DAN AS ONS SE “EK GLO AAN N HEILIGE, ALGEMENE, CHRISTELIKE KERK, DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES”

BAIE WIL DIT NIE MEER GLO EN VERKONDIG NIE, MAAR AANVAAR DIE ONSKRIFTUURLIKE LEERINGS VAN AL DIE HEDENDAAGSE VALSE PROFETE IN SKAAPSKLERE MET HULLE LIEFDEVOLLE BENADERINGS.

WAT HET DIE HEILIGE MANNE VAN OUDS GEGLO? WAT SE HULLE SE DIE WOORD OOR HIERDIE BELANGRIKE ASPEK VAN ONS LEWE VAN GELOOF?

VOOR ONS BY DIT KOM, MOET ONS DIE VERSKIL RAAK SIEN TUSSEN ARTIKEL 1-8 EN HOE ARTIKEL 9 BEGIN NL “GLO IN” EN “GLO AAN”

ONS GELOOF IN GOD DIE VADER, SEUN EN HEILIGE GEES EN ONS GELOOF I.V.M DIE KERK, VERGIFNIS, DIE OPSTANDING EN N EWIGE LEWE.

EK VERTROU MY LEWE EN TOEKOMS NIE AAN DIE KERK NIE, EK IS OOK NIE ONVOORWAARDELIK GEHOORSAAM AAN DIE KERK NIE, MAAR AAN GOD.

WAT EK WEL BELY IS DAT ONS VOLGENS DIE SKRIF DIE KERK KRITIES MOET MEET OP BYBELSE GRONDE EN N HEILIGE MAATSTAF. ONS KAN GOD DRIE-ENIG NIE EVALUEER, MAAR WEL DIE KERK. EK EVALUEER DIT WAT EK GLO, AAN WIE GOD IS, MAAR EK EVALUEER DIE KERK AAN DIT WAT EK VAN GOD GLO.

EK KAN VERANDER, EN DIE KERK MOET VOORTDUREND VERANDER, MAAR GOD BLY DIESELFDE. DIE KERK BESTAAN UIT FEILBARE MENSE, EN AS WEDERGEBORE MENS IS EK DEEL VAN HULLE.

WAARVAN PRAAT ONS AS ONS PRAAT VAN “DIE KERK” HIERDIE IS NIE NET DIE GEBOU OF N DENOMINASIE SOOS NG, HERVORMD, EGK, AGS ENS. DIE KERK BESTAAN UIT ALMAL EN ELKEEN WAT WEERGEBORE IS IN DIE VERSKILLENDE DENOMINASIES IN DIE WERELD.

DIE UITVLOEISEL VAN DIE VORIGE ARTIKEL, ARTIKEL 8 “EK GLO IN DIE HEILIGE GEES” DIE HEILIGE GEES MAAK ONS DEEL VAN DIE LIGGAAM VAN JESUS CHRISTUS BY WEDERGEBOORTE.

A) KYK KORTLIKS WIE IS DIE KERK

1)    DIE KERK WORD OOK GENOEM “DIE VOLK VAN GOD”

DIE KERK KAN GESIEN WORD AS N VOORTSETTING VAN DIE VOLK ISRAEL. DAAROM DAT ISRAEL TELKENS GEBRUIK WORD AS VOORBEELD WANNEER MET EN VAN DIE KERK GEPRAAT WORD SOOS BV:

1 KORINTHIERS 10:11

MAAR AL HIERDIE DINGE HET HULLE (ISRAEL) OORGEKOM AS VOORBEELDE EN IS OPGESKRYWE AS ‘N WAARSKUWING AAN ONS OP WIE DIE EINDES VAN DIE EEUE GEKOM HET.

 

GEEN VOLK IS ALLEEN DIE VOLK VAN GOD NIE. BAIE DWALINGS OOR DIT SOOS BV DIE ISRAELVISIE.

TITUS 2:14

WAT HOMSELF VIR ONS GEGEE HET OM ONS TE VERLOS VAN ALLE ONGEREGTIGHEID EN VIR HOMSELF ‘N VOLK AS SY EIENDOM TE REINIG, YWERIG IN GOEIE WERKE.

 

1PETRUS 2:9,10

MAAR JULLE IS ‘N UITVERKORE GESLAG, ‘N KONINKLIKE PRIESTERDOM, ‘N HEILIGE VOLK, ‘N VOLK AS EIENDOM VERKRY, OM TE VERKONDIG DIE DEUGDE VAN HOM WAT JULLE UIT DIE DUISTERNIS GEROEP HET TOT SY WONDERBARE LIG, JULLE WAT VROEËR GEEN VOLK WAS NIE, MAAR NOU DIE VOLK VAN GOD IS; AAN WIE TOE GEEN BARMHARTIGHEID BEWYS IS NIE, MAAR NOU BEWYS IS.

 

HIERDIE NUWE VOLK VAN GOD KOM UIT ALLE STAMME, NASIES EN TALE, EN VORM ALMAL SAAM N BESONDERE NUWE IDENTITEIT AS VOLK VAN GOD.

AS ONS SY VOLK IS, WIE IS ONS KONING?

2)    DIE KERK IS OOK “DIE LIGGAAM  VAN CHRISTUS”

DIE KERK IS DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS WAARDEUR HY DIE WERELD WIL BEREIK. DEUR DIE WOORD EN DIE HEILIGE GEES BEWEEG DIE LIGGAAM MET SY KRAG EN GAWES.

DIE KERK MOET NIE IN SY DOP KRUIP, MAAR MOET UIT SY DOP KOM AS DIE LIGGAAM WAT FUNKSIONEER.

1 KORINTHIERS 12:12,13

WANT NET SOOS DIE LIGGAAM EEN IS EN BAIE LEDE HET, EN AL DIE LEDE VAN DIE EEN LIGGAAM, AL IS HULLE BAIE, EEN LIGGAAM IS, SO OOK CHRISTUS. WANT ONS IS ALMAL OOK DEUR 1 GEES GEDOOP TOT EEN LIGGAAM, OF ONS JODE OF GRIEKE IS, SLAWE OF VRYMANNE; EN ONS IS ALMAL VAN EEN GEES DEURDRONGE.

 

AS ONS DIE LIGGAAM IS, WIE IS ONS HOOF?

3)    DIE KERK IS OOK “DIE SKEPPING VAN DIE GEES”

DIE KERK IS DIE SKEPPING VAN DIE GEES. DIE BOEK HANDELINGE MOET EINTLIK DIE HANDELINGE VAN DIE HEILIGE GEES WEES. DIT IS IETS WAT NIE DEUR N MENS SE PLANNE OF ORGANISERING KAN PLAASVIND NIE.

DIE KERKDISPENSASIE IS VANAF PINKSTER TOT BY DIE WEGRAPING MET JESUS SE KOMS. DIT WORD OOK DIE GENADE DISPENSASIE GENOEM.

DIE LIGGAAM WORD AS TEMPEL VAN DIE HEILIGE GEES BESKOU. DIE GEMEENTE SOWEL AS  DIE INDIVIDU

1 KORINTHIERS 3:16,17

WEET JULLE NIE DAT JULLE ‘N TEMPEL VAN GOD IS EN DIE GEES VAN GOD IN JULLE WOON NIE? AS IEMAND DIE TEMPEL VAN GOD SKEND, SAL GOD HOM SKEND; WANT DIE TEMPEL VAN GOD IS HEILIG, EN DIT IS JULLE.

1 KORINTHIERS 6:19,20

OF WEET JULLE NIE DAT JULLE LIGGAAM ‘N TEMPEL IS VAN DIE HEILIGE GEES WAT IN JULLE IS, WAT JULLE VAN GOD HET, EN DAT JULLE NIE AAN JULSELF BEHOORT NIE? WANT JULLE IS DUUR GEKOOP. VERHEERLIK GOD DAN IN JULLE LIGGAAM EN IN JULLE GEES WAT AAN GOD BEHOORT.

 

SONDER DIE HEILIGE GEES IS DAAR GEEN KERK NIE, DAN IS DIT N BESIGHEID OF SOSIALE BYEENKOMS.

 

DIE GEES BEREI DIE LIGGAAM OOK VOOR VIR DIE ONTMOETING TUSSEN BRUID EN BRUIDEGOM.

AS ONS DIE BRUID IS, WIE IS DIE BRUIDEGOM?

B) DIE EIENSKAPPE VAN DIE KERK

1)    EK GLO AAN “N HEILIGE KERK”

HEILIG BETEKEN NIE SONDER SONDE EN FOUTE MET N STRALE KRANS OM MY KOP NIE. DAN WAS DAAR GEEN KERK NIE. AS JY SO KERK VIND MOET JY NIE AANSLUIT NIE, WANT DAN MAAK JY DIT ONHEILIG.

PAULUS NOEM DIE GEMEENTES “HEILIGES” IN SY BRIEWE, EN HULLE WAS ALLES BEHALWE SONDER SONDE.

1 KORINTHIERS 1:2

AAN DIE GEMEENTE VAN GOD WAT IN KORINTHE IS, AAN DIE GEHEILIGDES IN CHRISTUS JESUS, DIE GEROEPE HEILIGES, SAAM MET ALMAL WAT DIE NAAM VAN ONSE HERE JESUS CHRISTUS IN ELKE PLEK AANROEP….

 

DAT HULLE LEWENSSTYL ANDERS IS, HULLE PLESIER, SPRAAK EN BEGEERTES MAAK ONDERSKEID.

AS EK SE EK GLO AAN N HEILIGE KERK, BELY EK DAT DIE HERE DIE KERK EENKANT UIT DIE WERELD GEPLAAS HET, OM DIE BOODSKAP VAN VERLOSSING TE VERKONDIG.

JY KAN NIE DIE DROM BEWEEG AS JY BINNE IS NIE, MAAR WEL AS JY BUITE IS. LEES 1 JOHANNES 2:15,16 EN ROMEINE 12:2

MOET NIE DINK DAT ONS DEUR DIT BELY “ONS IS MOS MAAR ALMAL SONDAARS” NIE.

AS EK AFGESONDER IS, SAL DIE MENSE DIT WEET, EN BEGEER OM OOK SOOS JY VERANDER TE WORD.

WAT MAAK DAT DIE KERK DAN “HEILIG” IS?

a)     DIE KERK IS DIE ENIGSTE GROEP MENSE MET DIE OPDRAG OM DIE EVANGELIE TE VERKONDIG

b)    DIE KERK IS DIE ENIGSTE GROEP MENSE WAT SY ONTSTAAN VAN DIE KRUIS HET

c)     DIE KERK IS DIE ENIGSTE GROEP MENSE WAT OPPAD IS NA DIE PLEK WAT VOORBEREI IS.

DIT MAAK DAT DIE KERK ANDERS IS.

DIE “EKKLESIA”

2)    EK GLO AAN “N ALGEMENE KERK”

ALGEMEEN BETEKEN OOK “KATOLIEKE” WAT DEUR DIE ROOMSE KERK GEBRUIK WORD OM TE SE HULLE IS DIE KERK WAARHEEN ALMAL MOET TERUGKEER.

DAARDEUR BELY ONS DAT DEUR DIE HEILIGE GEES DAAR EEN KERK IS. PAULUS BID DAT DAAR EENHEID IN DIE KERK SAL WEES

EFESIERS 4:3,4

EN ERNSTIG STREWE OM DIE EENHEID VAN DIE GEES TE BEWAAR DEUR DIE BAND VAN DIE VREDE. DIT IS EEN LIGGAAM EN EEN GEES, SOOS JULLE OOK GEROEP IS IN EEN HOOP VAN JULLE ROEPING;

 

ALMAL WAT BELY WAT IN ARTIKEL 1-8 GELEER WORD, IS DEEL VAN DIE ALGEMENE KERK.

DAAROM IS DIE JHVH, OU EN NUWE APOSTELS, MORMONE EN ALLE ANDER SNAAKSE HORMONE NIE DEEL VAN DIE ALGEMENE KERK.

·         

DAAR IS DUS NET TWEE SOORTE KERKE, NL DIE WARE EN DIE VALSE KERK.

3)    EK GLO AAN “N CHRISTELIKE KERK”

HIERDIE DEEL MAAK DIE SKEIDING. N CHRISTELIKE KERK BESTAAN UIT CHRISTENE WAT NIE CHRISTUS PLUS OF MINUS VERKONDIG.

DIT BETEKEN DAT CHRISTUS DIE HOOF IS VAN DAARDIE KERK VOLGENS OPENBARING 1-3. WAAR HET DIT BEGIN?

HANDELINGE 11:26 

EN HULLE HET ‘N HELE JAAR LANK IN DIE GEMEENTE SAAM VERGADER EN AAN ‘N AANSIENLIKE SKARE ONDERWYS GEGEE; EN DIE DISSIPELS IS IN ANTIOCHÍË VIR DIE EERSTE KEER CHRISTENE GENOEM.

 

4)    EK GLO AAN “DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES”

HIER WORD GEPRAAT VAN N HEILIGE LEWE. DIE MENSE, PLEK EN GEWOONTES IS HEILIG. DIE SAKRAMENTE, EREDIENSTE, FUNKSIES, BIDURE. GAAN LEES DIE VERHAAL VAN ANNANIAS EN SAFIRA IN HANDELINGE 4.

HIER WORD NIE VAN DIE ALGEMENE KERK GEPRAAT, MAAR DIE PLAASLIKE GEMEENTES. DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES BY DIE GEBRUIK VAN DIE NAGMAAL, DIE MENSE WAT VOORSANG DOEN, PREEK …..

DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES!!!!

KAN EK MET SONDE NAGMAAL GEBRUIK?

DANK DIE HERE VIR ARTIKEL 10 “DIE VERGEWING VAN SONDES”

MAAK JY DEEL UIT VAN DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES.

DIT IS WAT ONS BELY EN GLO: N HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK

NAVRAE: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.