Loader70

TEKSPREEK: DS JOHAN BOTHA

TEMA: EK GLO IN DIE HEILIGE GEES

ARTIKEL 8

SKRIFLESING: JOHANNES 14:1-18

TEKS: JOHANNES 14:17

DIE GEES VAN DIE WAARHEID WAT DIE WÊRELD NIE KAN ONTVANG NIE, OMDAT DIT HOM NIE SIEN EN HOM NIE KEN NIE; MAAR JULLE KEN HOM, OMDAT HY BY JULLE BLY EN IN JULLE SAL WEES.

 

WIE HET AL BOODSKAPPE GEHOOR OOR DIE TWAALF ARTIKELS, ONS GELOOFSBELYDENIS? MENSE BESKOU DIT AS ONBELANGRIK, TERWYL DIT ONS GELOOF BEHOORT TE VERSTERK

 

ARTIKEL EEN HANDEL OOR GOD DIE VADER DIE ALMAGTIGE SKEPPER EN ARTIKEL 2-7 HANDEL OOR DIE SEUN, JESUS CHRISTUS

 

NOU KOM ONS BY ARTIKEL 8                                                                 

 “EK GLO IN DIE HEILIGE GEES”

 

DAAR IS BAIE WAT BESWAAR MAAK OOR DIE EEN KORT ARTIKEL OOR DIE BELANGRIKE PERSOON VAN DIE HEILIGE GEES AS ONS BELY “EK GLO IN DIE HEILIGE GEES” MENSE BEWEER DAAR WORD TE MIN KLEM GELE OP DIE WERK EN PERSOON VAN DIE HEILIGE GEES.

DIT IS EGTER NIE SO NIE WANT DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES GAAN JUIS VOORT IN ARTIKELS 9-12

ALLEEN DEUR IN DIE HEILIGE GEES TE GLO KAN EK GLO EN DEEL WEES VAN:

ART. 9 - IN N HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIKE KERK,

KAN EK BELY EN GLO:

ART.10 - AAN DIE VERGEWING VAN SONDES

ART. 11 - DIE OPSTANDING VAN DIE LIGGAAM

ART. 12 - EN N EWIGE LEWE

DIT IS JUIS OOR HIERDIE ARTIKEL DAT MENSE DOGMATIES NA DIE TWEE UITERSTE KANTE TOE BEWEEG HET.

AAN DIE STERK GEREFORMEERDE KANTE:“EK GLO IN DIE HEILIGE GEES” EN DIT IS AL. DOGMATIES IS HULLE SO KORREK, MAAR SONDER LEWE

DAN KOM ONS BY DIE PINKSTERGROEPE, HULLE GOOI DIE GELOOFSBELYDENIS UIT OMDAT DIT “TE MIN VAN DIE HEILIGE GEES” SE.EN VANUIT DIE PINKSTER  KERKE HET DIE CHARISMATIESE KERKE ONTPLOF. WAAR TE MIN OOR DIE HEILIGE GEES GELEER IS, EN MENSE NIE DIE HEILIGE GEES SE KRAG ERVAAR HET NIE, HET DIE OORBEKLEMTONING POS GEVAT.

WAAR DAAR N GEBREK WAS AAN DIE UITLEEF VAN DIE GAWES VAN DIE GEES, IS DIT VERVANG MET LEERINGE ONDERVINDINGE EN OPENBARINGE WAT AAN DIE HEILIGE GEES TOEGEDIG IS SONDER SKRIF BEWYS.

DIE BELANGRIKE VRAAG WAT EK VRA, IS “KEN JY DIE HEILIGE GEES?”

WAT BELY JY AS JY SE “EK GLO IN DIE HEILIGE GEES?”

EK HET MET 2010 SE PINKSTER PAAR BOODSKAPPE GEBRING OOR DIE TEMA “WANNEER DIE HEILIGE GEES KOM”

1) WANNEER DIE HEILIGE GEES KOM, VERANDER HY LEWENS

JOHANNES 3:5

JESUS ANTWOORD: VOORWAAR, VOORWAAR EK SÊ VIR JOU, AS IEMAND NIE GEBORE WORD UIT WATER EN GEES NIE, KAN HY IN DIE KONINKRYK VAN GOD NIE INGAAN NIE.

JOHANNES 16:8

EN AS HY KOM, SAL HY DIE WÊRELD OORTUIG VAN SONDE EN VAN GEREGTIGHEID EN VAN OORDEEL

 

JOHANNES 3:8                                                                                                                                    DIE WIND WAAI WAAR HY WIL, EN JY HOOR SY GELUID, MAAR JY WEET NIE VANWAAR HY KOM EN WAARHEEN HY GAAN NIE. SO IS ELKEEN WAT UIT DIE GEES GEBORE IS.

2) WANNEER DIE HEILIGE GEES KOM, WORD JESUS VERHEERLIK,

JOHANNES 16:13-16

MAAR WANNEER HY GEKOM HET, DIE GEES VAN DIE WAARHEID, SAL HY JULLE IN DIE HELE WAARHEID LEI; WANT HY SAL NIE UIT HOMSELF SPREEK NIE, MAAR ALLES WAT HY HOOR, SAL HY SPREEK EN DIE TOEKOMSTIGE DINGE AAN JULLE VERKONDIG. HY SAL MY VERHEERLIK, OMDAT HY DIT SAL NEEM UIT WAT AAN MY BEHOORT, EN AAN JULLE VERKONDIG. ALLES WAT DIE VADER HET, IS MYNE; DAAROM HET EK GESÊ DAT HY DIT SAL NEEM UIT WAT AAN MY BEHOORT, EN AAN JULLE VERKONDIG.‘N KLEIN TYDJIE, EN JULLE SAL MY NIE SIEN NIE; EN WEER ‘N KLEIN TYDJIE, EN JULLE SAL MY SIEN, OMDAT EK NA DIE VADER GAAN.

 

3) WANNEER HY KOM BEHEER HY LEWENS

EFESIERS 5:17-21

DAAROM MOET JULLE NIE ONVERSTANDIG WEES NIE, MAAR VERSTAAN WAT DIE WIL VAN DIE HERE IS. MOENIE DRONK WORD VAN WYN NIE—DAARIN IS LOSBANDIGHEID; MAAR WORD MET DIE GEES VERVUL. SPREEK ONDER MEKAAR MET PSALMS EN LOFSANGE EN GEESTELIKE LIEDERE; EN SING EN PSALMSING IN JULLE HART TOT EER VAN DIE HERE,TERWYL JULLE GOD DIE VADER ALTYD VIR ALLES DANK IN DIE NAAM VAN ONSE HERE JESUS CHRISTUS, EN AAN MEKAAR ONDERDANIG IS IN DIE VREES VAN GOD.

 

4) WANNEER HY KOM ,MOET EK WAAKSAAM WEES,

HANDELINGE 5:9

EN PETRUS SÊ VIR HAAR: WAAROM HET JULLE OOREENGEKOM OM DIE GEES VAN DIE HERE TE VERSOEK? KYK, DIE VOETE VAN DIE WAT JOU MAN BEGRAWE HET, IS BY DIE DEUR, EN HULLE SAL JOU UITDRA.

 

1THESSALONISENSE 5:19                                                                                                     BLUS DIE GEES NIE UIT NIE.

EESIERS 4:30

EN BEDROEF NIE DIE H.GEES VAN GOD NIE, DEUR WIE JULLE VERSEËL IS TOT DIE DAG VAN VERLOSSING.:31 ALLE BITTERHEID EN WOEDE EN TOORN EN GESKREEU EN LASTERING MOET VAN JULLE VERWYDER WORD, SAAM MET ALLE BOOSHEID.

 

5) WANNEER HY KOM, SAL EK HOM LEER KEN.

JOHANNES 7:37-39

EN OP DIE LAASTE DAG, DIE GROOT DAG VAN DIE FEES, HET JESUS GESTAAN EN UITGEROEP EN GESÊ: AS IEMAND DORS HET, LAAT HOM NA MY TOE KOM EN DRINK! HY WAT IN MY GLO, SOOS DIE SKRIF SÊ: STROME VAN LEWENDE WATER SAL UIT SY BINNESTE VLOEI. EN DIT HET HY GESÊ VAN DIE GEES WAT DIÉ SOU ONTVANG WAT IN HOM GLO; WANT DIE HEILIGE GEES WAS DAAR NOG NI, OMDAT JESUS NOG NIE VERHEERLIK WAS NIE.

 

ESEGIEL 37:9

DAAROP SÊ HY VIR MY: PROFETEER TOT DIE GEES, PROFETEER, MENSEKIND, EN SÊ AAN DIE GEES: SO SPREEK DIE HERE HERE: KOM AAN UIT DIE VIER WINDSTREKE, O GEES, EN BLAAS IN HIERDIE DOOIES, DAT HULLE LEWENDIG KAN WORD.

 

6) WANNEER HY KOM, SAL DAAR VRUG WEES.

GALASIERS 5:22

MAAR DIE VRUG VAN DIE GEES IS LIEFDE, BLYDSKAP, VREDE, LANKMOEDIGHEID, VRIENDELIKHEID, GOEDHEID, GETROUHEID, SAGMOEDIGHEID, SELFBEHEERSING.

 

7) WANNEER HY KOM, IS DIE LIGGAAM GESOND

1 KORINTHIERS 12:11

MAAR AL HIERDIE DINGE WERK EEN EN DIESELFDE GEES WAT AAN ELKEEN AFSONDERLIK UITDEEL SOOS HY WIL.

 

:7 .. AAN ELKEEN WORD DIE OPENBARING (MANIFESTATION) VAN DIE GEES GEGEE MET DIE OOG OP WAT NUTTIG IS.

LEES DIE BOEK VAN R.A.TOREY OOR DIE HEILIGE GEES

KOM ONS KYK NA HIERDIE BELYDENIS AS EK SE:                            

“EK GLO IN DIE HEILIGE GEES”

·         

ARTIKEL 1-7 HANDEL OOR DIE OBJEKTIEWE NL WAT GOD VIR ONS GEDOEN HET, VIR ONS IS, EN WAT JESUS VIR ONS GEDOEN HET DEUR AARDE TOE TE KOM, STERF, OPSTAAN, HEMELVAART.

HIER IN ARTIKEL 8 KOM N WENDING WAT ONS MOET RAAKSIEN AS ONS DIT OPREG WIL BELY.

DIT WAT GOD GESKAPE HET, EN WIE HY IS, IS HY VIR ALMAL. DIT WAT JESUS MOES DEUR MAAK EN STERF, HET HY GEDOEN VIR DIE HELE WERELD.

WANNEER ONS EGTER BY DIE HEILIGE GEES KOM, EN ONS BELY “EK GLO IN DIE HEILIGE GEES” DAN RAAK DIT MY PERSOONLIK IN MY VERHOUDING MET CHRISTUS EN SY GEMEENTE.

WAT DOEN DIE HEILIGE GEES?

1)    HY BRING N BESONDERE VERHOUDING TUSSEN BEPAALDE MENSE EN JESUS CHRISTUS

HANDELINGE 2:1

EN TOE DIE DAG VAN DIE PINKSTERFEES AANGEBREEK HET, WAS HULLE ALMAL EENDRAGTIG BYMEKAAR.

 

HANDELINGE 2:46,47

EN DAG VIR DAG HET HULLE EENDRAGTIG VOLHARD IN DIE TEMPEL EN VAN HUIS TOT HUIS BROOD GEBREEK EN HULLE VOEDSEL MET BLYDSKAP EN EENVOUDIGHEID VAN HART GENIET, TERWYL HULLE GOD GEPRYS HET EN IN GUNS WAS BY DIE HELE VOLK. EN DIE HERE HET DAAGLIKS BY DIE GEMEENTE GEVOEG DIE WAT GERED IS.

 

2)    HY BRING N BEPAALDE VERHOUDING TUSSEN HIERDIE MENS EN DIE WOORD

JOHANNES 16:13,14 

MAAR WANNEER HY GEKOM HET, DIE GEES VAN DIE WAARHEID, SAL HY JULLE IN DIE HELE WAARHEID LEI; WANT HY SAL NIE UIT HOMSELF SPREEK NIE, MAAR ALLES WAT HY HOOR, SAL HY SPREEK EN DIE TOEKOMSTIGE DINGE AAN JULLE VERKONDIG. HY SAL MY VERHEERLIK, OMDAT HY DIT SAL NEEM UIT WAT AAN MY BEHOORT, EN AAN JULLE VERKONDIG.

 

3)    HY MAAK DIE MENS AKTIEF BETROKKE BY DIE HOOP VAN CHRISTUS WAT VIR ALLE MENSE IS.

HANDELINGE 1:8

MAAR JULLE SAL KRAG ONTVANG WANNEER DIE HEILIGE GEES OOR JULLE KOM, EN JULLE SAL MY GETUIES WEES IN JERUSALEM SOWEL AS IN DIE HELE JUDÉA EN SAMARÍA EN TOT AAN DIE UITERSTE VAN DIE AARDE.

 

4)    HY MAAK DAT DAAR N BESONDERE VERHOUDING TUSSEN MY EN CHRISTUS IS OM HOM TE HOOR

JOHANNES 15:26

MAAR AS DIE TROOSTER GEKOM HET WAT EK VIR JULLE VAN DIE VADER SAL STUUR, DIE GEES VAN DIE WAARHEID WAT VAN DIE VADER UITGAAN, SAL HY VAN MY GETUIG

 

GLO JY DAT DIE HEILIGE GEES MET JOU PRAAT?

 

EK GLO IN DIE HEILIGE GEES

SAL JY HOM N KANS GEE IN JOU LEWE

OM JOU LEWE TE VERANDER

JESUS DEUR JOU LEWE VERHEERLIK

WAAK DAT JY NIE TEEN HOM SONDIG NIE

OM DEUR HOM BEHEER TE WORD IN WAT EK DOEN

DAT MENSE JESUS SAL SIEN IN MY DEUR DIE VRUG WAT EK DRA