Loader70

 

 


HY SÊ VIR HULLE: MAAR JULLE, WIE SÊ JULLE IS EK? EN SIMON PETRUS ANTWOORD EN SÊ: U IS DIE CHRISTUS, DIE SEUN VAN DIE LEWENDE GOD.

DIT IS DIE BELYDENIS WAT ONS TOT VANDAG NOG MET VRYMOEDIGHEID KAN BELY

ONS HET IN ONS VORIGE BOODSKAP GESIEN DAT DIT WAT ONS BELY, N PERSOONLIKE SAAK IS, MAAR IETS IS WAT ONS GESAMENTLIK MOET BELY AS EK SE “EK GLO”
GOD IS DRIE ENIG

HY IS DIE VADER WAT OMGEE

HY IS DIE ALMAGTIGE WAT ALLES KAN DOEN

HY IS DIE SKEPPER VAN HEMEL EN DIE AARDE WAT ALLES GOED GEMAAK HET

DAAR IS N LIED “HALLELUJAH, WANT DIE HERE GOD ALMAGTIGE HEERS. HEILIG, HEILIG IS DIE HEER GOD ALMAGTIG. HEILIG IS DIE HEER. WAARDIG IS DIE HEER. U IS HEILIG. AMEN” DIT IS DIE GOD WAT ONS AANBID EN BELY.

VERSTAAN MENSE OOIT WAT HULLE BELY AS HULLE HIERDIE WOORDE SING? AS MENSE DIE WAARHEID ONTDEK VAN DIT WAT ONS BELY, SAL HULLE DIT SO DIKWELS MOONTLIK DOEN SAAM MET ANDER GELOWIGES IN SANG EN BELYDENIS.

AS MENSE DIT GLO WAT HULLE BELY, SAL DIE HERE MET MENSE ONTMOET REEDS BY DIE GESAMENTLIKE SANG EN BELYDENIS VAN HUL GELOOF.

LUISTER WAT WIL DIE HERE VIR ONS LEER OOR HIERDIE WONDERLIKE ARTIKEL. DIT IS WAT MENSE DEUR DIE EEUE BELY HET. DIT HET GEMAAK DAT MENSE SAAM AS GELOWIGES VAS GESTAAN HET IN HUL GELOOF TEN SPYTE VAN AL DIE AANSLAE OP DIE CHRISTELIKE GELOOF.

1. EK GLO IN JESUS

JESUS IS DIE GRIEKSE VORM VIR DIE HEBREEUSE NAAM JOSUA WAT BETEKEN “DIE HERE RED”. DAAR WAS BAIE ANDER MET DIESELFDE NAAM IN JESUS SE TYD GEWEES. DIT WAS N ALGEMENE JOODSE NAAM. SOOS JOHAN EN KOOS IN ONS LAND N ALGEMENE NAAM IS.

DIE OPDRAG AAN JOSEF WAS DAT DIE KIND JESUS GENOEM MOET WORD, WEENS DIE BETEKENIS VAN DIE NAAM. DIT BESKRYF WIE HY IS EN WAARVOOR HY GEBORE WORD.
MATTHEUS 1:21
EN SY SAL ‘N SEUN BAAR, EN JY MOET HOM JESUS NOEM, WANT DIT IS HY WAT SY VOLK VAN HULLE SONDES SAL VERLOS.

NET HIER KRY DIE NAAM N BESONDERE BETEKENIS. DAT HY SAL KOM OM VERLOSSING TE BEWERK VIR DIE MENS IN SY GROOT NOOD. DIE SALIGMAKER EN VERLOSSER VAN HIERDIE WERELD.

HIERDIE VERLOSSING WAS NIE NET VAN SONDE NIE. HY HET GEKOM DAT DIE MENS WAT LIGGAAM, SIEL EN GEES GEBIND IS, VRY KAN KOM. DIT WAT IN DIE TUIN VAN EDEN VERLOOR IS, SAL HY KOM HERSTEL.

WAAROM DOEN EK BELYDENIS VAN MY GELOOF SO GEREELD MOONTLIK? DIT IS NIE NET DEEL VAN DIE RITUS WAT AFGEHANDEL MOET WORD IN OPDRAG VAN N SINODE NIE. AS EK BELY EK GLO IN JESUS, EN EK GLO DIT, KAN EK REEDS BY MY BELYDENIS VERLOSSING VIND VIR:

a) VERLOSSING VAN ENIGE SONDE WAARMEE EK GEBIND IS

KOLLOSENSE 2:14,15
EN DIE SKULDBRIEF TEEN ONS, WAT MET SY INSETTINGE ONS VYANDIG WAS, UITGEDELG EN WEGGERUIM HET DEUR DIT AAN DIE KRUIS VAS TE NAEL, NADAT HY DIE OWERHEDE EN MAGTE UITGEKLEE EN HULLE IN DIE OPENBAAR TENTOONGESTEL EN DAARDEUR OOR HULLE GETRIOMFEER HET.

GEESTELIKE OORWINNING IS MOONTLIK AS EK GLO DAT JESUS DIE VERLOSSER IS. DAAR IS GEEN SONDE WAARVAN JESUS MY NIE KAN VERLOS NIE. DIE VUILSTE SONDAAR KAN VERLOSSING VIND DEUR DIE BLOED VAN JESUS.

b) VERLOSSING VAN ENIGE LIGGAAMLIKE STRYD

JESAJA 53:4,5
NOGTANS HET HY ÓNS KRANKHEDE OP HOM GENEEM, EN ÓNS SMARTE—DIÉ HET HY GEDRA; MAAR ÓNS HET HOM GEHOU VIR EEN WAT GEPLAAG, DEUR GOD GESLAAN EN VERDRUK WAS. MAAR HY IS TER WILLE VAN ONS OORTREDINGE DEURBOOR, TER WILLE VAN ONS ONGEREGTIGHEDE IS HY VERBRYSEL; DIE STRAF WAT VIR ONS DIE VREDE AANBRING, WAS OP HOM, EN DEUR SY WONDE HET DAAR VIR ONS GENESING GEKOM.

DIE GENESING VAN ENIGE KRANKHEID IS MOONTLIK AS EK GLO DAT HY DIE VERLOSSER IS. OF HY ALMAL MET ALLE SIEKTES WIL GENEES, IS N ANDER SAAK. MAAR NIEMAND KAN DIT BETWIS DAT HY ENIGE SIEKTE KAN GENEES OMDAT HY DAARVOOR GESTERF HET NIE.

c) VERLOSSING VAN ENIGE SIELKUNDIGE PROBLEEM WAT EK HET

JESAJA 53:4
NOGTANS HET HY ÓNS KRANKHEDE OP HOM GENEEM, EN ÓNS SMARTE—DIÉ HET HY GEDRA; MAAR ÓNS HET HOM GEHOU VIR EEN WAT GEPLAAG, DEUR GOD GESLAAN EN VERDRUK WAS.

AS EK GLO WAT EK BELY, IS HY OOK MY VERLOSSER VIR ENIGE SMART WAT EK DRA. WAT MENSE OOKAL AAN MY DOEN, EN WATTER SMART EK OOKAL DEURMAAK, DAAR IS VERLOSSING EN GENESING. HY IS DIE MAN VAN SMARTE. LEES WEER JESAJA 53 EN SIEN DAT HY ONS SONDE, SIEKTE EN SMARTEGEDRA HET IN SY LIGGAAM AAN DIE KRUIS.

2. EK GLO IN JESUS CHRISTUS

HIERDIE IS NIE N EIENAAM SOOS JESUS NIE, MAAR WAS OORSPRONKLIK N TITEL GEWEES. ONS VIND DIT IN DIE BELYDENIS VAN PETRUS. WAT WAS DIE BELYDENIS VAN PETRUS?
MATTHEUS 16:15,16
HY SÊ VIR HULLE: MAAR JULLE, WIE SÊ JULLE IS EK? EN SIMON PETRUS ANTWOORD EN SÊ: U IS DIE CHRISTUS, DIE SEUN VAN DIE LEWENDE GOD.

ONS LEES BAIE IN DIE BRIEWE VAN PAULUS DAT HY VERWYS NA CHRISTUS JESUS, EN NIE JESUS CHRISTUS.

CHRISTUS IS DIE GRIEKSE WOORD VIR DIE HEBREEUS “MESSIAS” WAT IN AFRIKAANS “DIE GESALFDE” IS. SO SAL ONS DAN VERWYS NA “DIE MESSIAS JESUS”, NET SOOS ONS SAL VERWYS NA “DIE DOKTER POTGIETER” OF NA DOMINEE JOHAN.

AS PETRUS HOM BELY AS DIE MESSIAS, BELY HY DEUR DIT DAT HY DIE GESALFDE IS. EN AS GESALFDE VERWYS DIT NA DIE OU TESTAMENT WAAR KONINGS, PRIESTERS EN PROFETE GESALFDES WAS. AS ONS DUS NA JESUS VERWYS AS DIE MESSIAS, BELY ONS SOOS PETRUS DAT HY DIE GESALFDE IS WAT DIE AMP VAN KONING, PRIESTER EN PROFEET BEKLEE.
a. KONINGS WAS GESALFDES – 1 KONINGS 19:16

AS KONING HEERS CHRISTUS OOR AL DIE MAGTE, SIT AAN DIE REGTERHAND VAN DIE VADER VANWAAR HY TANS REGEER. AS EK BELYDENIS DOEN, GLO EK AS EK BELY “EK GLO IN CHRISTUS” DAT HY KONING IS WAT REGEER, EN LEWE EK ONDER SY HEERSKAPPY

HY REGEER TEN SPYTE VAN N TYD SOOS HIERDIE AS DIT LYK OF ALLES BUITE BEHEER IS. NET SOOS IN ESTER SE TYD IN DIE OU TESTAMENT EN AL DIE ANDER VERHALE IN DIE BYBEL.
b. PRIESTERS WAS GESALFDES – EXODUS 30:30

AS PRIESTER HET HY HOMSELF GEOFFER, EN TREE VANDAG VIR ONS IN. LEES DIE BRIEF HEBREERS. EK BELY HOM AS CHRISTUS, EN GLO HY IS HOEPRIESTER VIR EWIG, EN EK HET VRYMOEDIGHEID OM MET HOM ENIGE TYD TE PRAAT OMDAT DIE VOORHANGSEL GESKEUR IS TOE JESUS STERF AAN DIE KRUIS.

c. DIE PROFEET WAS GESALF – 1 KONINGS 19:16

AS PROFEET HET JESUS DIE WIL VAN GOD VERKONDIG, EN ALLES GESE WAT DIE VADER SE WAT HY MOET SE. AL SY WOORDE IS WAAR. EK BELY HOM AS GESALFDE PROFEET DEUR ALLES TE GLO WAT HY GESE HET. AS EK HOM BELY AS DIE CHRISTUS, GLO EK ALLES WAT HY GESE HET MET MY HELE HART.

3. EK GLO IN JESUS SY ENIGGEBORE SEUN

ONS BELY DAARDEUR DAT JESUS DIE UNIEKE SEUN VAN DIE VADER IS.

DIT VERWYS NIE NA DIE ENIGSTE SEUN WAT GEBORE IS UIT N MAAGD IN ARTIKEL DRIE NIE. HIER GAAN DIT OOR DIE EWIGE VERHOUDING MET DIE VADER. DIE BABA WAT OP KERSDAG GEBORE IS, WAS TOE AL REEDS DAAR VAN EWIGHEID AF. HIER BELY ONS SY EWIGE BESTAAN. DAT HY UIT DIE VADER GEBORE IS VOOR ALLE EEUE. DIT DUI DUS NIE HIER OP N FISIESE GEBOORTE WAT OP N SEKERE TYD PLAASGEVIND HET NIE. WEEREENS BELY ONS HIERDEUR DAT HY GOD IS. UIT GOD WAT LIG IS, HET DIE SEUN AS DIE LIG VAN DIE WERELD GEKOM.
1 JOHANNES 1:5
EN DIT IS DIE VERKONDIGING WAT ONS VAN HOM GEHOOR HET EN AAN JULLE VERKONDIG: GOD IS LIG, EN GEEN DUISTERNIS IS IN HOM NIE.

JOHANNES 8:12
EN JESUS HET WEER MET HULLE GESPREEK EN GESÊ: EK IS DIE LIG VAN DIE WÊRELD; WIE MY VOLG, SAL SEKERLIK NIE IN DIE DUISTERNIS WANDEL NIE, MAAR SAL DIE LIG VAN DIE LEWE HÊ.

AS EK HOM BELY AS ENIGGEBORENE, GLO EK DAT HY VAN EWIGHEID AF WAS, EN NIE N SKEPSEL IS NIE. HY WAS VAN EWIGHEID AF DAAR, EN SAL TOT IN EWIGHEID WEES. HY WAS VAN EWIGHEID AF HY IS NIE MINDER AS DIE VADER NIE.

HY WASALTYD GEWEES, HY IS VANDAG, EN HY SAL VIR EWIG WEES.

HOE SAL HY MY DAN KAN VERGEET EN NIE VAN MY WEET WAAR EK VANDAAN KOM EN WAARHEEN EK OPPAD IS EN DIE STRYD WAT EK VANDAG HET NIE?

4. EK GLO IN JESUS ONSE HERE

HIER IS DIE VIERDE BENAMING WAT IN DIE BELYDENIS VAN ARTIKEL TWEE GENOEM WORD. HIER WORD BELY DAT HY “ONSE” HERE IS. DIT BEHOORT OOK SOOS IN DIE ONSE VADER VERANDER TE WORD NA “ONS” HERE.

HIERDIE IS OOK N TITEL EN NIE N EIENAAM NIE. DIT IS DIE GRIEKSE WOORD “KURIOS” WAT N HELE PAAR BETEKENISSE GEHAD HET EN IN VERSKILLENDE POSISIES GEBRUIK IS.
A) HERE AS “MENEER”

JOHANNES 4:11
DIE VROU SÊ VIR HOM: HERE,(MENEER) U HET NIE EENS ‘N SKEPDING NIE, EN DIE PUT IS DIEP; WAARVANDAAN KRY U DAN DIE LEWENDE WATER?

FILLIPENSE 2:9-11
DAAROM HET GOD HOM OOK UITERMATE VERHOOG EN HOM ‘N NAAM GEGEE WAT BO ELKE NAAM IS, SODAT IN DIE NAAM VAN JESUS SOU BUIG ELKE KNIE VAN DIE WAT IN DIE HEMEL EN DIE WAT OP DIE AARDE EN DIE WAT ONDER DIE AARDE IS, EN ELKE TONG SOU BELY DAT JESUS CHRISTUS DIE HERE IS TOT HEERLIKHEID VAN GOD DIE VADER.

SOOS DIE GESAG VAN DIE ONDERWYSERS VROER IN DIE SKOLE “MENEER” WAS

B) HERE AS “KEISER”

DIE KEISER IS VANWEE SY POSISIE OOK HERE GENOEM. DAAROM HET DIE VROEE CHRISTENE HOM HERE GENOEM, OMDAT HULLE SY GESAG AANVAAR HET. SOOS IN DIE VORIGE JARE WAT DIE BOER “BAAS” GENOEM IS. HY HEERS OOR DIE WERKERS, EN SE WAT GEDOEN MOET WORD. DIT TOON DAT HULLE SY GESAG AANVAAR. HULLE HET JESUS HERE GENOEM AS HULLE SY GESAG AANVAAR.
LUKAS 6:46
EN WAT NOEM JULLE MY: HERE, HERE! EN DOEN NIE WAT EK SÊ NIE?

C) HERE AS “GOD”

DIE GODE VAN DIE MISTERIEUSE GODSDIENSTE WAS OOK HERE GENOEM, MAAR JESUS IS HERE VAN DIE HERE.

JOSUA 22:22
DIE GOD VAN DIE GODE, DIE HERE, DIE GOD VAN DIE GODE, DIE HERE, HY WEET DIT; EN OOK ISRAEL MAG DIT WEET: AS DIT DEUR OPSTANDIGHEID OF DEUR TROUBREUK TEEN DIE HERE IS—VERLOS ONS NIE VANDAG NIE, HERE! —

AS EK HOM BELY AS HERE, DAN BELY EK DAT HY DIE GOD VAN AL DIE GODE IS.
DIE DRIE PROFETIESE GODSDIENSTE WAT DIE GOD VAN ABRAHAM BELY, JUDAISME, ISLAM EN CHRISTENE, BELY HOM AS HERE.DIT IS EGTER BY DIE KRUIS WAAR DIE VERSKIL KOM.

VERSTAAN JY WAT BELY JY AS JY BELY “EK GLO IN JESUS CHRISTUS, SY ENIGGEBORE SEUN ONS HERE”

SLOT

WIE SE DIE MENSE BY JOU WERK EN FAMILIE IS HY? DAAR SAL VERSEKER BAIE ANTWOORDE KOM UIT VERSKILLENDE OORDE. DIE VRAAG IS EGTER NIE WAT SE HULLE NIE, MAAR WIE SE JY IS HY? AS JY VANDAG BELY JY GLO IN JESUS CHRISTUS SY ENIGGEBORE SEUN ONS HERE WAT SE JY DAARDEUR?

GLO JY DIT MET JOU HELE HART?

DINK AAN DIE VERANDERING IN ONS GEMEENTE AS ELKEEN NIE NET IN SY HART SAAMSTEM NIE, MAAR GLO EN LEEF WAT HULLE SAAM SING EN BELY!

JESUS

DIE VERLOSSER VAN MY LIGGAAM, SIEL EN GEES

CHRISTUS

HY IS DIE GESALFDE KONING, PRIESTER EN PROFEET IN MY LEWE

ENIGGEBORE SEUN

HY WAT NOG ALTYD WAS IS EN SAL WEES VIR MY PERSOONLIK.

ONSE HERE

HY IS MY MEESTER, KEISER EN GOD

AMEN