Loader70

                                                                                    

 

GELOOFSBELYDENIS: ARTIKEL 3

TEMA: WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA

SKRIFLESING: MATTHEUS 1:18-2:12

TEKS: MATTHEUS 1:18 

            DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS WAS DAN SÓ: TOE SY MOEDER MARIA VERLOOF WAS AAN JOSEF, VOORDAT HULLE SAAMGEKOM HET, IS SY SWANGER BEVIND UIT DIE HEILIGE GEES.

 

MAAK DIT REGTIG SAAK WAT EK GLO? IS DIT VERKEERD AS DIE KERK HOM GEREELD ERNSTIG TOEWY DAARAAN OM DIT WAT ONS GLO IN LYN MET DIE WOORD TE KRY EN TE HOU DEUR DIE BELYDENISSKRIFTE?

ONS LEEF IN N TYD VAN POSTMODERNISME EN PRAGMATISME WAAR ALLES WAT ALMAL GLO AANVAAR MOET WORD. WAAR DIT NIE ONDERGESKIK IS AAN DIE WOORD NIE, EN DIT WAT DEUR DIE EEUE VAS GESTAAN HET, VERWERP WORD. DAAROM DAT DAAR DUISENDE VERSKILLENDE KERKE VANDAG IS. ELKE KETTER MET SY LETTER.

DIE ERGSTE VAN ALLES IS DAT AS JY STAAN VIR DIE WAARHEID IS JY N KETTER.

DAAROM DAT ONS BELYDENISSKRIFTE ONDERSOEK, WAT AAN DIE WOORD ONDERGESKIK IS. OM TE BELY WAT ONS GLO.

DIT BESKERM ONS TEEN VALSHEID. DIT MAAK DAT EK NIE SAL VERVAL EENDAG AS DAAR NIE N KERK NABY MY IS WAT DIE WAARHEID VERKONDIG NIE. EK WEET VAN N VROU EN HAAR DOGTER IN AUSTRALIE WAT NIE N KERK KAN VIND WAAR HULLE KAN INSKAKEL NIE, MAAR NOG AAN DIE WAARHEID VASHOU AS GEVOLG VAN DIE WAARHEID WAT HULLE IN SUID AFRIKA GELEER HET. DIE WAARHEID MAAK NOG SAAK VIR HULLE.

DIE 12 ARTIKELS BEGIN MET  DIE WOORDE “EK GLO”  WAT BETEKEN DIT? DIT BETEKEN GELOOF WORD NIE GEBOU OP OPINIES VAN MENSE WAT GEREELD VERANDER NIE. DIT WORD NIE OP EMOSIES EN ERVARINGS VAN MENSE BASEER NIE. GELOOF KOM DEUR KENNIS VAN DIE WOORD. EK KAN NIKS GLO AS DIT NIE IN OOREENSTEMMING MET DIE WOORD IS NIE. WAT GLO JY?

DIT GAAN OOR WAT EK GLO AANGAANDE DIE VADER, SEUN EN HEILIGE GEES. IS DIT NIE BELANGRIK NIE? WAT EK GLO OOR DIE KERK, SONDE EN DIE EWIGE LEWE. IS DIT NIE BELANGRIK NIE?

DIE VORIGE TWEE ARTIKELS VAN ONS GELOOFSBELYDENIS HET ONS GEKYK NA:

ARTIKEL 1:                                                                                                                                           EK GLO IN GOD DIE VADER DIE ALMAGTIGE          SKEPPER VAN HEMEL EN AARDE

ARTIKEL 2:                                                                                                                                          EN IN JESUS, CHRISTUS SY ENNIGGEBORE SEUN ONSE HERE

MENSE WAT HIERDIE WAARHEID NIE NET MET HULLE VERSTAND GLO NIE, MAAR MET HULLE HELE HART, VERANDER DIE WERELD OM HULLE. DIE WAARHEID BESKERM HULLE.

DAN KOM ONS NOU BY DIE MEER KONTROVERSIELE DEEL:

ARTIKEL 3:                                                                                                                              “WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA”

DIT LAAT ONS STILSTAAN BY DIE KOMS VAN JESUS FISIES NA HIERDIE AARDE TOE AS N MENS. IS DIT SO BELANGRIK OM DIT SO TE BELY EN TE GLO? JA VERSEKER!

IN ART. 2 BELY ONS SY GODHEID VAN JESUS , EN IN ARTIKEL 3 SY MENSHEID

EK BELY HIERMEE DAT EK VAN HARTE GLO IN JESUS WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES, EN GEBORE IS UIT N MAAGD MET DIE NAAM MARIA.

WAAROM IS DIT BELANGRIK DAT ONS DIT MOET GLO?

·        ONS GLO DEUR DIT, DAT GOD MENS GEWORD HET

·        ONS GLO DEUR DIT, DAT JESUS N MENS WAS

·        ONS GLO DEUR DIT, DAT HY N UNIEKE MENS WAS

KOM ONS STAAN STIL BY DIE DERDE ARTIKEL:

1)    HY HET N MENS GEWORD

MENSE GLO ALLERHANDE SNAAKSE GOED SOOS BV REINKARNASIE, EVOLUSIE EN UITVERKIESING, MAAR AS DIT KOM BY HIERDIE DIEP GODDELIKE EN GEESTELIKE  WAARHEID, VERWERP HULLE DIT OMDAT DIT NIE VERKLAAR KAN WORD NIE. DIE WAARHEID DAT GOD MENS GEWORD, OM DIE MENS TE HELP. HOE HET DIT GEBEUR? KAN EK DIT GLO?

JOHANNES 1:1,14                                                                                                                                  IN DIE BEGIN WAS DIE WOORD, EN DIE WOORD WAS BY GOD, EN DIE WOORD WAS GOD. EN DIE WOORD HET VLEES GEWORD EN HET ONDER ONS GEWOON—EN ONS HET SY HEERLIKHEID AANSKOU, ‘N HEERLIKHEID SOOS VAN DIE ENIGGEBORENE WAT VAN DIE VADER KOM—VOL VAN GENADE EN WAARHEID.

 

HIER VIND ONS DIE MISTERIE VAN KERSFEES. JESUS HET NIE N STRALEKRANS OM SY HOOF BY GEBOORTE GEHAD SOOS OP BAIE PRENTJIES NIE. NEE, HY HET LETTERLIK MENS GEWORD.

DAAROM DIE KRUIS AS SIMBOOL MET N VERTIKALE EN HORISONTALE LYN WAT MEKAAR KRUIS. HY HET MENS GEWORD VANUIT GOD, DIE VERTIKALE, EN OOK VANUIT N MENS, DIE HORISONTALE AS ONS SIEN:

a)     HY IS ONTVANG VAN DIE HEILIGE GEES - VERTIKAAL

MATTHEUS 1:18                                                                                                                            DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS WAS DAN SÓ: TOE SY MOEDER MARIA VERLOOF WAS AAN JOSEF, VOORDAT HULLE SAAMGEKOM HET, IS SY SWANGER BEVIND UIT DIE HEILIGE GEES.

DIT BETEKEN “VANUIT GOD IS HY GEBORE AS N MENS” DIE OORSPRONG KOM VANUIT GOD, EN HY IS EN BLY EEN MET GOD. DIE INISIATIEF BEGIN BY GOD, EN GOD BUIG HOM TOT DIE MENS AS HY DIE HELE “VERHAAL” BEGIN BY HOM WAT MENS WORD EN UITEINDELIK STERF AS MENS. KAN JY DIE MISTERIE MET JOU VERSTAND VERKLAAR. GLO DIT, DIT IS WAAR!

DAAR WAS DUS SO DAG DAT GOD MENS GEWORD HET. KYK NA DIE KRUIS! HORISONTAAL EN VERTIKAAL KRUIS MEKAAR.

b)    GEBORE UIT N MAAGD – HORISONTAAL

MATTHEUS 1:23                                                                                                                               KYK, DIE MAAGD SAL SWANGER WORD EN ‘N SEUN BAAR, EN HULLE SAL HOM EMMÁNUEL NOEM, DIT IS, AS DIT VERTAAL WORD: GOD MET ONS.

 

HOE ANDERS KON HY MENS WORD SONDER DAT HY AS MENS GEBORE IS? GOD GEE AAN JESUS N AARDSE MENSLIKE OORSPRONG. DIT IS DIE BETEKENIS VAN “GEBORE UIT N MAAGD. AS GOD HOMSELF AS MENS MOES VERKLAAR, HIER IS DIT NOU. “GEBORE UIT N VROU”

WARE GODHEID EN MENSHEID IN EENHEID KOM IN DIE GROOT LIEFDESDAAD AAN DIE KRUIS TOT OPENBARING.

DEUR DIE EEUE WAS DIT N DIEP TEOLOGIESE WAARHEID WAAR MENSE GESKEI IS IN WAT HULLE GLO. DIE WAT DIT VERWERP EN MET HULLE VERSTAND WIL VERKLAAR, HET UIT DIE GENADE EN DIE HAND VAN GOD BEWEEG.

AL DIE KERKVADERS HET DIT BESKERM EN VERKONDIG AAN ALMAL, DAT HY MENS GEWORD HET OM DIE MENS TE KAN RED.

AS HY DAN MENS GEWORD HET, GLO ONS OOK:

2)    HY WAS N MENS GEWEES

HY WAS NIE N BONATUURLIKE MENS WAT SOOS N GEES OP DIE AARDE BEWEEG HET NIE. HY WAS MET SY UNIEKE GEBOORTE, HANDEL, WANDEL EN BEHOEFTES WAARLIK MENS GEWEES.

a)     MET SY GEBOORTE

LUKAS 2:7                                                                                                                                             EN SY HET HAAR EERSGEBORE SEUN GEBAAR EN HOM TOEGEDRAAI IN DOEKE EN HOM IN DIE KRIP NEERGELÊ, OMDAT DAAR VIR HULLE GEEN PLEK IN DIE HERBERG WAS NIE.

 

NEGE MAANDE LANK DEUR SY MOEDER VERWAG, OOK DIE MELK VAN SY MOEDER MOES DRINK, OOK GEHUIL, MET SY MAATJIES EN BOETIES GESPEEL. HY WAS MENS GEWEES.

b)    MET SY MENSLIKHEID

HY HET AL DIE BEHOEFTES VAN ENIGE MENS GEHAD.

MARKUS 3:5                                                                                                                                     EN NADAT HY HULLE RONDOM MET TOORN AANGEKYK HET EN TEGELYKERTYD BEDROEF WAS......

 

JOHANNES 11:33                                                                                                                             TOE JESUS HAAR DAN SIEN WEEN EN DIE JODE WAT SAAM MET HAAR GEKOM HET, OOK SIEN WEEN, HET HY GEWELDIG BEWOË GEWORD IN SY GEES EN HOM ONTSTEL

 

HEBREERS 5:7                                                                                                                                 HY WAT IN DIE DAE VAN SY VLEES GEBEDE EN SMEKINGE MET STERK GEROEP EN TRANE AAN HÓM GEOFFER HET WAT HOM UIT DIE DOOD KON RED, EN OOK VERHOOR IS UIT DIE ANGS

 

AS HY WAARLIK MENS WAS, MOES HY VERSEKER DAN:

3)    HY WAS N UNIEKE MENS GEWEES

a)     HY WAS SONDELOOS EN DIE VRIEND VAN SONDAARS

HEBREERS 4:15                                                                                                                                 WANT ONS HET NIE ‘N HOËPRIESTER WAT NIE MET ONS SWAKHEDE MEDELYE KAN HÊ NIE, MAAR EEN WAT IN ALLE OPSIGTE VERSOEK IS NET SOOS ONS, MAAR SONDER SONDE.

 

DAAROM DAN DIE GEWELDIGE STRYD IN GETSEMANE. TOG WAS HY OOK N VRIEND VAN SONDAARS GEWEES

LUKAS 7:34                                                                                                                                      DIE SEUN VAN DIE MENS HET GEKOM EN HY EET EN DRINK, EN JULLE SÊ: DAAR IS ‘N MENS WAT ‘N VRAAT EN ‘N WYNSUIPER IS, ‘N VRIEND VAN TOLLENAARS EN SONDAARS.

HY WAS SAAM MET HULLE EN GESIEN HOE SONDE MENSE VERWOES. DAAROM DAT HY AAN DIE KRUIS UITGEROEP HET “VADER, VERGEWE HULLE WANT HULLE WEET NIE WAT HULLE DOEN NIE.”

b)    HY WAS N KONING MAAR OOK DIENSKNEG

 HY WAT BO ALMAL VERHEWE IS, DIE KONING VAN KONINGS EN HERE VAN DIE HERE, WORD N DIENSKNEG. HY VERSKIL VAN AL DIE ANDER GODE IN DIE WERELD, DEUR TE BUIG EN N DIENSKNEG TE WEES. VOORWAAR N UNIEKE MENS.

MARKUS 10:42-45                                                                                                                   MAAR JESUS HET HULLE NA HOM GEROEP EN VIR HULLE GESÊ: JULLE WEET DAT DIE WAT GEREKEN WORD AS OWERSTES VAN DIE NASIES, OOR HULLE HEERS, EN DAT HULLE GROOT MANNE OOR HULLE GESAG UITOEFEN; MAAR SO MOET DIT ONDER JULLE NIE WEES NIE, MAAR ELKEEN WAT ONDER JULLE GROOT WIL WORD, MOET JULLE DIENAAR WEES. EN ELKEEN WAT ONDER JULLE DIE EERSTE WIL WORD, MOET ALMAL SE DIENSKNEG WEES. WANT DIE SEUN VAN DIE MENS HET OOK NIE GEKOM OM GEDIEN TE WORD NIE, MAAR OM TE DIEN EN SY LEWE TE GEE AS ‘N LOSPRYS VIR BAIE.

 

FILLIPENSE 2:5-8                                                                                                                        WANT HIERDIE GESINDHEID MOET IN JULLE WEES WAT OOK IN CHRISTUS JESUS WAS. HY, WAT IN DIE GESTALTE VAN GOD WAS, HET DIT GEEN ROOF GEAG OM AAN GOD GELYK TE WEES NIE, MAAR HET HOMSELF ONTLEDIG DEUR DIE GESTALTE VAN ‘N DIENSKNEG AAN TE NEEM EN AAN DIE MENSE GELYK GEWORD; EN IN GEDAANTE GEVIND AS ‘N MENS, HET HY HOMSELF VERNEDER DEUR GEHOORSAAM TE WORD TOT DIE DOOD TOE, JA, DIE DOOD VAN DIE KRUIS.

 

MAAK DIT SAAK OF EK DIT GLO OF NIE? JA DIT MAAK VERSEKER SAAK, DIT IS N SAAK VAN LEWE EN DOOD MY VRIEND.  WAAROP BOU JY JOU TOEKOMS AS JY DIT NIE GLO NIE?

 

 

WAT BELY JY AS JY DIT NIE GLO NIE?

KYK NA DIE KRUIS!

VERTIKAAL – GOD WORD MENS

HORISONTAAL – WAARLIK MENS

WAAR KRUIS DIE TWEE?

WAAR GOD EN MENS KAN ONTMOET

GEEN ANDER PLEK SAL JY VREDE VIND.

SO BELANGRIK DAT JY DIT SAL GLO.

ARTIKEL 4 “WAT GELY HET, ONDER PONTIUS PILATUS, GEKRUISIG, GESTORWE EN BEGRAWE IS, EN NEERGEDAAL HET NA DIE ONDERSTE DELE VAN DIE AARDE