JULLE IS DIE TEMPEL VAN GOD

 

Jes. 57:15 "Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is  sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die

                  verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die

                 nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes."

 

Ex. 25:8 "Ook moet hulle vir My 'n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon."  God se verblyding was maar altyd in die mens.  Hy bly by Adam in die tuin, met Israel in die woestyn, in die tempel tussen die aanbidders en in die Persoon van Sy seun.  Nou bly Hy in elke ware weergebore kind van God.  Die Tempel is 'n tipe van die liggaam van die Here Jesus

 Joh.2:21 "Maar Hy het oor die tempel van Sy liggaam gespreek," of van die kerk van Christus

 Efe.2:21 "in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here," of van die individuele gelowige

1 Kor.3:16 "Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie."

 

In die tabernakel het God met sy mense gewandel. In die tempel het God met Sy mense gewoon. Verteenwoordigend van die huidige en die vorige despensasies. As tipe van die gelowige, kom ons kyk na die volgende.

 

1) DIE BOU VAN DIE TEMPEL:

   

a) DIE GEDAGTE HET SY OORSPRONG BY GOD GEHAD 

 

Ex.25:8 "Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan

                woon."  

Die Here neem altyd die eerste stap.

 

b) DIE FONDAMENT IS DEUR DIE HERE SELF GELê:

 

1 Kor.3:11 "Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit

                     is Jesus Christus."

 

Beide die plek en die steun was God se eie keuse. Die mens was hulpeloos, en het geen stand buite Sy versoening nie.

 

c) DIE MATERIAAL WAS ONBEVOEGD OM MEE TE BEGIN:

 

1 Kron.22:2+3 "En Dawid het bevel gegee om die vreemdelinge wat in die land

                           van Israel was, te versamel, en hy het klipkappers aangestel om

                          gekapte klippe reg te slaan om die huis van God te bou. En Dawid

                        het yster in groot hoeveelheid bymekaar gebring as spykers vir die

                        poort deure, en as kramme, en koper in menigde, onweegbaar."

 

Julle was in die verlede

1 Kor.6:9+11 "Of weet julle nie dat die onregverdige die                                      

                       koninkryk van God nie sal beërwe nie.  En dit was sommige van 

                      julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle

                     is geregverdig in die Naam van die Here Jesus, en deur die Gees van

                    onse God."

 

d) VAN DIE MATERIAAL WAS IN OORLOG VEROWER:

 

 

1 Kron.26:27 "Van die oorloë en van die buit het hulle dit geheilig om die huis

                         van die Here daarmee uit te rus."                                                

 Elke gedagte moet gevange geneem word tot gehoorsaamheid aan Christus.   

 

e) DAAR WAS 'N GROOT VERSKEIDENHEID VAN MATERIAAL

 

Daar was onder andere Goud, silwer, koper, hout klip.  Van alle soorte.  Baie lede maar een ligaam.  Baie gawes maar een Meester.

 

f) DIE STENE WAS VOORAF VOORBERY

 

1 Konings 6:7 "En toe die huis gebou is, is dit opgetrek van klippe, kant en klaar

                          uit die breekplek:  hammers en koubeitels, enige ystergereedskap,

                         is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie."

  1Petrus 2:5 " en laat julle ook soos lewende stene opbou, to 'n geestelike huis, 'n

                        heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God

                        welgevallig is deur Jesus Christus.

 

g) HULLE WAS GOED SAAMGEVOEG

 

Efesiers 2:21 " in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige

                         tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n

                        woning van God in die Gees."

 

So is ons ook saamgevoeg  en opgebou tot God se woning.  Almal een in Christus.

 

h) DIE TEMPEL WAS GEBOU VOLGENS GODELIKE VOORSKRIF

 

1Kronieke 28

 Christus is die verpersoonlikking van die onsienlike God, en die gelowige is 'n nuwe skepsel in Christus . In die beeltenis van Christus.  Soos Hy is so moet ons ook wees.

 

2) DIE DOEL VAN DIE TEMPEL

 

a) DIE HUIS VAN GOD

 

  Exodus 25:8 "Ook moet julle vir My 'n heiligdom maak, dat Ek in julle midde

                          kan  woon."

 

Ware weergebore kinders van God is nie net gered van die komende oordeel nie, maar om 'n geestelike huis te wees waarin die Heilige Gees kan woon, en deur wie Hy kan werk.

 

b) DIE PLEK WAARIN GOD WANDEL

 

2 Kor.6:16 " Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want

                    julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het; Ek sal

                  in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en

                 hulle sal vir My 'n volk wees."

 

Soos God in die tabernakel gewandel het onder Sy mense so deur die genade van God verlang Hy om in Sy mense te wandel. 

 

c) DIR PLEK VAN HEILIGHEID.

 

Ps. 93:5 "U getuienis is baie betroubaar, Heiligheid pas by U huis, Here, tot in

                lengte van dae."

 

As heiligheid gekenmerk word van die huis van God, dan sekerlik moet heiligheid die kenmerk wees van U lewe. Omdat ons 'n tempel van 'n Heilige God is ,moet ons in ons hele lewenswandel heilig wees.

 

d) DIT IS 'N PLEK VAN VREDE.

 

HAGGAI 2:9 "Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die

                         vroeëre sê die Here van die leerskare; en op hierdie plek sal Ek

                        vrede gee, spreek die Here van die leërskare."

 

Hulle wat deur die Gees van God vervul is sê hartr is vervul met die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan.

 

e) DIT WAS DIE PLEK WAAR DIE HEERLIKHEID VAN DIE HERE GEOPENBAAR WAS.

 

Haggai 2:6b "....en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die

                           leërskare."

Sagaria 2:5 "En Ek sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vurige muur rondom en

                      tot heerlikheid daar binne-in."

 

Mag die Here Jesus so deur geloof in ons harte bly en ons vervul word tot die volheid wat daar vir ons in Christus Jesus toebery is.

 

3) DIE BESETTING VAN DIE TEMPLE

 

Die tempel was met meubelment gevul; die mens het nou alles gedoen wat hy kan, maar hy kon dit nie met die heerlikheid vervul nie.

Die heerlikheid van Sy teenwoordigheid :

 

a) WAS BENODIG IN DIE TEMPEL

 

2 Kronieke 7

Dit was nog 'n leë huis tot Hy dit vervul het met Sy heerlikheid. Mag die Here ons harte so vervul met Homself, want met al ons godsdiens en goeie werke is ons so leeg tot Hy ons vervul met Sy heerlikheid vervul.

 

b) WAS VERVUL

 

2 Kron.7:1 "...en die heerlikheid van die Here het die huis vervul."

Dit moes eers gemeubeleer word voor dit beset kon word .  Ons word vervul die oomblik as daar 'n volkome oorgawe kom.

 

c) DIT WAS GETRANSFORMEER

 

Dit word verander in 'n geestelike huis wanneer vervul word met die kosbare Heilige Gees.

 1 Pet.2:5 "en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n

                  heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God

                 welgevallig is deur Jesus Christus"

 Jy is nie vleeslik maar geestelik as die Here in jou woon.

 

d) VRA DIT:

 

Psalm 132:14 "Dit is my rusplek vir ewig; hier wil Ek woon, want Ek het dit

                        begeer."

 As jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, behoort jy nie meer aan jouself nie.

 1Kor.6:19 "Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees

                     wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself

                    behoort nie?"

 Ons gees en liggaam is die Here sin.

 

e) HEILIG DIT:

 

Ps.93:5 "U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by u huis, Here, tot in

               lengte van dae"

 Die Here het dit wat heilig vir Homself is, eenkant gesit.

 Ps.4:3 "Weet tog dat die Here vir Hom 'n gunsgenoot afgesonder het; die Here

              hoor as ek Hom aanroep."

 1 Kor.3:16  "Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is..."